ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร

 วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู

 งานเกษียณอายุราชการ
วันที่ 28/09/2018   14:00:52

 วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม และคณะครู จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู จำนวน 2 ราย คือ ผอ.เสรี จันทร์เจือจุน และ ครูเพ็ญศรี ปานผาสุข

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.