ReadyPlanet.com
dot
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 

งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  บริหารจัดการอาคารสถานที่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงานไฟฟ้า  ดังนี้

1.การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า จำนวนเงินค่าก่อสร้าง 1,240,000 บาท ในปีการศึกษา 2559 ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

          1.1.เพื่อใช้ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลและเซปักตระกร้อ

          1.2.เพื่อใช้จัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน เช่น การเลือกตั้งผู้แทนต่างๆ  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น

          1.3.เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

2.การกำจัดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  โดยจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  ดังนี้

          2.1.ประเภทพลาสติก  โรงเรียนรับซื้อขยะพลาสติกจากนักเรียนและชุมชน กิโลกรัมละ 10 บาท เพื่อนำมาบดเป็นเกล็ดและนำส่งขายให้บริษัทรีไซเคิลนำไปหลอม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (เครื่องบดพลาสติก เทศบาลตำบลวังขนาย จัดซื้อให้ราคา 280,000 บาท)

          2.2.ประเภทกระดาษ  นำไปขายให้กับ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลวังขนาย เพื่อรีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่

          2.3.ประเภทขวดแก้ว  ขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในชุมชน

3.การลดใช้พลังงานไฟฟ้า  โรงเรียนจัดสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซล เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยตอนกลางคืน ทั่วบริเวณโรงเรียน

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.