ReadyPlanet.com
dot
คู่มือประชาชน

 

 รายการคู่มือประชาชน

 

1.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ_.pdf

2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ_.pdf

3.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ_.pdf

4.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ_.pdf

5.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ_.pdf

6.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ_.pdf

7.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ_.pdf

8.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.