ReadyPlanet.com
dot
งานวิจัย นายกันตพิชญ์ มีเครือ

 

ชื่อเรื่อง                        :           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ -           เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อผู้ศึกษา                   :           นายกันตพิชญ์ มีเครือ
โรงเรียน                      :           วัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ   :            ผศ. ประทิน  อำนวยสิทธิ์
                                                  นายพีรฉัตร   น้อยเคียง  
                                                  นายพัฒนพันธ์   ตั้นซ้าย
ปีที่พิมพ์                      :            2551
 
บทคัดย่อ
 
                การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 
1.             เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.             เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
3.             เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้      เอกสารประกอบการเรียน
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียน
วัดวังขนายทายิการาม   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551   จำนวน 25  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแผนการจัดการเรียนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ     ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน   17  แผน  เอกสารประกอบการเรียนทีใช้ศึกษามีจำนวน     7 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เรื่องประวัติลอร์ดเบเดน โพเอลล์      เล่มที่ 2 เรื่องผู้พระราชทานกำเนิด
ลูกเสือไทย พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     เล่มที่ 3 เรื่องคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ     เล่มที่ 4 เรื่องระเบียบแถว     เล่มที่ 5 เรื่องการปฐมพยาบาล     เล่มที่ 6 เรื่องกฎและเครื่องหมายจราจร     เล่มที่ 7 เรื่องเงื่อนเชือก    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ  t - test
ผลการศึกษาพบว่า
                การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ -       เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า
                1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.97/85.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์   
                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังจากได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน  มีความแตกต่างกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการนำเอกสารประกอบการเรียนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
               3.   ผลความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ    การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมาก รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนวิธีนี้ช่วยให้สามารถสรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64    รองลงมา คือ สื่อเอกสารประกอบการเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระชัดเจน   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60   และกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้มีความซื่อสัตย์    มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา   และทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58   ส่วนรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจ น้อยที่สุดเป็นลำดับสุดท้ายคือ  นักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.20 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.