ReadyPlanet.com
dot
ปฎิทินกิจกรรมประจำปี

                                             

                                             ปฎิทินการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา  2560 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้ปฎิบัติ
1  พฤษภาคม 2560 นักเรียนและผู้ปกครองรับเงินซื้อชุดนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  คณะครู
16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1  คณะครู
5 มิถุนายน 2560 เลือกตั้งประธานนักเรียน สภานักเรียน
8 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน  คณะครูและนักเรียน
10  มิถุนายน 2560 จัดทำข้อมูล SMISS  ธุรการ
1 กรกฎาคม 2560 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียน
4 กรกฎาคม 2560 แห่เทียนเข้าพรรษา  คณะครูและนักเรียน
24-3 สิงหาคม  2560 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มชาววัง  คณะครูและนักเรียน
11  สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ  คณะครูและนักเรียน
11-31 ตุลาคม 2560 ปิดภาคเรียนที่ 1  
1  พฤศจิกายน 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2  
3  พฤศจิกายน  2560 ลอยกระทง  คณะครูและนักเรียน
10 พฤศจิกายน 2560 จัดทำข้อมูลนักเรียน(Smiss59) ครั้งที่ 2  ธุรการ
6-8 พฤศจิกายน 2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   คณะครูและนักเรียน
5  ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  คณะครูและนักเรียน
12  มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียน
13-15 มีนาคม 2561 สอบปลายปี  คณะครู
31  มีนาคม  2561 อนุมัติผลปลายปี  คณะครู
   หมายเหตุ  วัน/เดือน/ปี  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
     
     
     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.