ReadyPlanet.com
dot
ปฎิทินกิจกรรมประจำปี

                                             

                                             ปฎิทินการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา  2561 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้ปฎิบัติ
1  พฤษภาคม 2561 นักเรียนและผู้ปกครองรับเงินซื้อชุดนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  คณะครู
16 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1  คณะครู
1 มิถุนายน 2561 เลือกตั้งประธานนักเรียน สภานักเรียน
7 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน  คณะครูและนักเรียน
10  มิถุนายน 2561 จัดทำข้อมูล SMISS  ธุรการ
1 กรกฎาคม 2561 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียน
27-29 มิถุนายน 2561 กีฬากรีฑาสีภายในโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน
23 กรกฎาคม  2561 การแห่เทียนพรรษา  คณะครูและนักเรียน
27  กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 คณะครูและนักเรียน
18-2  สิงหาคม 2561 การแข่งขันกีฬาและกรีฑาเครือข่ายชาววัง  คณะครูและนักเรียน
11-31 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1  
1  พฤศจิกายน 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2  
22  พฤศจิกายน  2561 ลอยกระทง  คณะครูและนักเรียน
10 พฤศจิกายน 2561 จัดทำข้อมูลนักเรียน(Smiss59) ครั้งที่ 2  ธุรการ
 พฤศจิกายน 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   คณะครูและนักเรียน
5  ธันวาคม 2561 วันชาติไทย  คณะครูและนักเรียน
11  มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียน
 มีนาคม 2562 สอบปลายปี  คณะครู
มีนาคม  2562 อนุมัติผลปลายปี  คณะครู
   หมายเหตุ  วัน/เดือน/ปี  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
     
     
     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.