ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

1.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

ลูกเสือเนตรนารีได้รับเครื่องหมายลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับเครื่องหมายและได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ดังนี้

ชื่อ - สกุล ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.ที่ได้รับ หมายเหตุ
นายเสรี  จันทร์เจือจุน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2552  
  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 2552  
  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 2558  
นายกันตพิชญ์  มีเครือ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2552  
  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 2552  
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2552  
  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1  2558  
   รองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 2558

 
นางพรพิมล  บุญรอดรักษา ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2554  
นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2554  

 

2.กิจกรรมชุมนุม

ที่ ชุมนุม ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดกิจกรรม
1. ภาษาไทย นางลัดดา  วีระศิลป์ ห้องเรียน
2. คณิตศาสตร์ นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์ ห้องเรียน
3. นักประดิษฐ์น้อย นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข ห้องเรียน
4. คอมพิวเตอร์ นางสาวมณี  พิลึก ห้องคอมพิวเตอร์
5. กีฬาตะกร้อ นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม สนามกีฬา
6. พระพุทธศาสนา น.ส.วรรณา  หลวงเทพ ห้องพุทธศาสตร์
7. ลูกเสือจิตอาสา นายกันตพิชญ์  มีเครือ สนามกีฬา
       
       
       
       
       
       

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.