ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานทั่วไป

                                                                                       

                                               การบริหารงานทั่วไป

คณะทำงาน  มีดังนี้

นายเสรี  จันทร์เจือจุน บริหาร
นางสาววรรณา  หลวงเทพ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นางสาวจันทิมา  รักดี อาหารกลางวัน
นางลัดดา  วีระศิลป์ พัสดุ / ประชาธิปไตย
นางสาวธัญลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ สหกรณ์ร้านค้า
 นางอภินันท์  ข่าขันมะลี บุคลากรและธนาคารโรงเรียน
นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี ห้องสมุด/สำมะโนนักเรียน/ยาเสพติด
นางสาวอลิษา  กาวินำ นายทะเบียนนักเรียน,การย้ายนักเรียน,สุขภาพนักเรียน
นายกันตพิชญ์  มีเครือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 นางญาริดา  สิทธิโชค  งานการเงินและชุมชน
   
นางสาวกิติญานันท์  ครูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม  อาคารสถานที่

 

                   อาหารกลางวันฟรี                                  ตรวจสุขภาพและถอนฟัน                                      สหกรณ์ร้านค้า

                        อาคารสถานที่                                      คุณธรรม จริยธรรม                                      เลือกตั้งสภานักเรียน

                         ออมทรัพย์                                                     แนะแนว                                                  ประชุมผู้ปกครอง

                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                         กีฬา-กรีฑา                                           ความสัมพันธ์กับชุมชน

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.