ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานงบประมาณ

           

การบริหารงานงบประมาณ

คณะทำงาน  มีดังนี้

นางญาริดา  สิทธิโชค เจ้าหน้าที่การเงิน
นางลัดดา  วีระศิลป์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
   

 

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีข้าราชการครู  10  ราย  ลูกจ้างชั่วคราว 3 ราย  ลูกจ้างประจำ  1  ราย  ดังนี้

ข้าราชการครู

ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก วิทยะฐานะ เงินเดือน  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
1.นายเสรี  จันทร์เจือจุน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คศ.3(4)  69,040
2.นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข  ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา   คศ.3  58,390
3.นางสาววรรณา  หลวงเทพ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คศ.3(4)  64,860
4.นายกันตพิชญ์  มีเครือ ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3  42,330
5.นางวรรณรัตน์  พันธุ์ภักดี ค.บ. พลศึกษา คศ.3  47,660
6.นางญาริดา  สิทธิโชค ศษ.บ. การประถมศึกษา คศ.3  41,580
7.นางลัดดา  วีระศิลป์  กศ.บ.  ภาษาไทย คศ.3  51,170
8.นางอภินันท์  ข่าขันมะลี  ศศ.บ  ภาษาอังกฤษ  ครูผู้ช่วย  16,570
9.นางสาวจันทิมา  รักดี ค.บ. วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย  15,800
10.นางสาวอลิษา  กาวินำ  ศษ.บ. นาฎศิลป์ ครูผู้ช่วย  15,800
         
         
         
ครูลูกจ้างชั่วคราว        
1.นางสาวมณี  พิลึก (งบโรงเรียน) ค.บ. ดนตรีศึกษา ครูลูกจ้างชั่วคราว 9,000
2.นางสาวธัญญาลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ (งบโรงเรียน) ค.บ. การปฐมวัย ครูลูกจ้างชั่วคราว 9,000
3.นางสาววรรณิศา  ฟักช้าง ค.บ. การปฐมวัย ครูลูกจ้างวิกฤติ 15,000
เจ้าหน้าที่ธุรการ        
1.นางสาวญาณ์นิสา  ครูทอง  ป.บัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตราจ้าง (ครูธุรการ)  15,000
         

 ลูกจ้างประจำ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ค่าจ้าง
นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม ช่างไฟฟ้า 4  28,030

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.