ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานบุคคล

            

  การบริหารงานบุคคล

ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีข้าราชการครู  10  ราย ครูอัตราจ้าง 2 ราย อัตราจ้างธุรการ  1 ราย  ลูกจ้างประจำ  1  ราย  ดังนี้

ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก วิทยะฐานะ ปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
1.นายเสรี  จันทร์เจือจุน       VTR ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คศ.3(4) บริหาร  
2.นางธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ  ค.บ.  ปฐมวัย  อัตราจ้าง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 สหกรณ์ร้านค้า
3.ว่าง      

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  2

 ยาเสพติด/ชุมชน
4นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาการ
5.นางสาวจันทิมา  รักดี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  อาหาร/ห้องวิทยาศาสตร์
6.นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 อาคารสถานที่/ห้องสมุด/สำมะโนฯ
7.นางสาวอลิษา  กาวินำ  ศษ.บ.  นาฎศิลป์ ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  สุขภาพ/ทะเบียน
8.นางสาววรรณา  หลวงเทพ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คศ.3(4) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 คุณธรรม
9.นางอภินันท์  ข่าขันมะลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บุคคล/ธนาคารโรงเรียน
10.นายกันตพิชญ์  มีเครือ ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ลูกเสือ
11.นางญาริดา  สิทธิโชค ศษ.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 การเงิน/รักษาการ
12.นางลัดดา  วีระศิลป์ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

พัสดุ/ประชาธิปไตย
           
14.นางสาวมณี  พิลึก ค.บ. ดนตรีศึกษา อัตราจ้าง ครูพิเศษ(ดนตรี/คอมพิวเตอร์)  
15.นางสาวญาณ์นิสา  ครูทอง  บธ.บ. คอมพิวเตอร์    อัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานวันเว้นวัน)  
16.นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม ม.6 - ช่างไฟฟ้า 4 นักการภารโรง  

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1.รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556

2_รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557.PDF

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.