ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานบุคคล

                                               การบริหารงานบุคคล

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีข้าราชการครู  13  ราย ครูอัตราจ้าง 1 ราย ครูจิตอาสา 1 ราย อัตราจ้างธุรการ  1 ราย  ลูกจ้างประจำ  1  ราย  ดังนี้

ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก วิทยะฐานะ ปฏิบัติงาน
1.นายเสรี  จันทร์เจือจุน       VTR ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คศ.3 บริหาร/สารสนเทศ/ซ่อมคอมพิวเตอร์
2.นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
3.นางพรพิมล  บุญรอดรักษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คศ.3

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  2

4นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
5.นางสาวชวดล  สุวรรณ์ ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
6.นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
7.นายสามารถ  ปานผาสุข กศ.บ. ชีววิทยา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3
8.นางสาววรรณา  หลวงเทพ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4
9.นายกันตพิชญ์  มีเครือ ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10.นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
11.นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คศ.3 ครูพิเศษ
12.นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์ ป.บัณฑิต ภาษาอังกฤษ คศ.1 ครูพิเศษ
13.นางประวรรยงค์  สอนมี ค.บ. ประถมศึกษา คศ.3 ครูพิเศษ
14.นางสาวอรทัย  พงษ์สุชาติ กศ.บ. ดนตรีไทย อัตราจ้าง ครูพิเศษ
15.นางสาวกิติญานันท์  ครูทอง  ป.บัณฑิต คอมพิวเตอร์    อัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานวันเว้นวัน)
16.นางสาวเพ็ญพิชชา  ธนูทอง  ค.บ. สังคมศึกษา   ครูอาสา

ครูพิเศษ 

         
17.นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม ม.6 - ช่างไม้ 4 นักการภารโรง

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1.รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556Copyright © 2010 All Rights Reserved.