ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานบุคคล

                                               การบริหารงานบุคคล

ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีข้าราชการครู  11  ราย ครูอัตราจ้าง 2 ราย อัตราจ้างธุรการ  1 ราย  ลูกจ้างประจำ  1  ราย  ดังนี้

ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก วิทยะฐานะ ปฏิบัติงาน
1.นายเสรี  จันทร์เจือจุน       VTR ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คศ.3 บริหาร
2.นางธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ  ค.บ.  ปฐมวัย  อัตราจ้าง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
3.นางพรพิมล  บุญรอดรักษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คศ.3

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  2

4นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5.นางสาวชวดล  สุวรรณ์ ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
6.นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
7.นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ  ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป์ คศ.3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
8.นางสาววรรณา  หลวงเทพ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
9.นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10.นายกันตพิชญ์  มีเครือ ค.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11.นางญาริดา  สิทธิโชค ศษ.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
12.นางลัดดา  วีระศิลป์ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

         
14.นางสาวมณี  พิลึก ค.บ. ดนตรีศึกษา อัตราจ้าง ครูพิเศษ
15.นางสาวญาณ์นิสา  ครูทอง  บธ.บ. คอมพิวเตอร์    อัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานวันเว้นวัน)
16.นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม ม.6 - ช่างไฟฟ้า 4 นักการภารโรง

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1.รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556

2_รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557.PDF

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.