ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานบุคคล

            

  การบริหารงานบุคคล

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีข้าราชการครู  10  ราย ครูอัตราจ้าง 3 ราย อัตราจ้างธุรการ  1 ราย  ลูกจ้างประจำ  1  ราย  ดังนี้

ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก วิทยะฐานะ ปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
1.นาย          
2.นางธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ  ค.บ.  ปฐมวัย  อัตราจ้าง (ร.ร.) ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 สหกรณ์ร้านค้า
3.นางสาววรรณิศา  ฟักช้าง  ค.บ.  ปฐมวัย  อัตราจ้างวิกฤติ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  3

 สหกรณ์ร้านค้า
4.นางลัดดา  วีระศิลป์ ค.บ. ภาษาไทย คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัสดุ/ประชาธิปไตย
5.นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี ค.บ. พลศึกษา ค.ศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ห้องสมุด/ยาเสพติด
6.นางสาววรรณา  หลวงเทพ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณธรรม
7.นางสาวอลิษา  กาวินำ  ศษ.บ.  นาฎศิลป์ ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  สุขภาพ/ทะเบียนนักเรียน
8.นางสาวจันทิมา  รักดี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 อาหารกลางวัน
9.นายกันตพิชญ์  มีเครือ ค.บ. การประถมศึกษา ค.ศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ลูกเสือ
10.นางญาริดา  สิทธิโชค ศษ.บ. การประถมศึกษา คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเงิน/รักษาการ/ชุมชน
11.นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข ค.บ. เทคโนโลยีฯ ค.ศ.3 ครูพิเศษ วิชาการ
12.นางสาวอภินันท์  ข่าขันมะลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ

บุคคล/ธนาคารโรงเรียน
           
13.นางสาวมณี  พิลึก ค.บ. ดนตรีศึกษา อัตราจ้าง(ร.ร.) ครูพิเศษ(ดนตรี/คอมพิวเตอร์)  
14.นางสาวญาณ์นิสา  ครูทอง  บธ.บ. คอมพิวเตอร์    อัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานวันเว้นวัน)  
15.นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม ม.6 - ช่างไฟฟ้า 4 นักการภารโรง  

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1.รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556

2_รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557.PDF

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.