ReadyPlanet.com
dot
งานวิจัย นางเพ็ญศรี ปานผาสุข

 

ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ด้วยเอกสารประกอบการเรียนประกอบ
                       การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
                       วัดวังขนายทายิการาม
ผู้จัดทำ      : นางเพ็ญศรี   ปานผาสุข
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 1
ปีการศึกษา: 2551
 
บทคัดย่อ
                      การพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน   ประกอบการจัด
การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1     ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน   ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  
3) เพื่อศึกษาทักษะงานประดิษฐ์ของนักเยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2551 จำนวน   25 คน ผ่านการพัฒนาด้วย เอกสารประกอบการเรียน   ประกอบ  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์   ระยะเวลา 23 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แบบประเมินทักษะงานประดิษฐ์ แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (    ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ร้อยละความก้าวหน้า (d%) และทดสอบค่าที่ (t - test)
 
ผลการศึกษา
                      1. เอกสารประกอบการเรียน งานประดิษฐ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.91/84.27 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80
                      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานประดิษฐ์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน   ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธิ์ สูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 44.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 25)
 
                      3. ทักษะงานประดิษฐ์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนประกอบ
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก
                      4. เจตคติต่อการเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด
Copyright © 2010 All Rights Reserved.