ReadyPlanet.com
dot
แผนงานของสถานศึกษา

 

การบริหารจัดการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 

  ปีการศึกษา 2561

 

 

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดการศึกษา 2 ระดับ คือระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับปฐมวัย

งาน/โครงการ หัวหน้าโครงการ
1.โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย นางสาวธัญลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
2.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายนักเรียนปฐมวัย นางสาวธัญลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
3.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจนักเรียนปฐมวัย นางสาวมณี  พิลึก
4.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมนักเรียนปฐมวัย นางสาวธัญลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
5.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย นางสาวมณี  พิลึก


ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  บริหารจัดการโดยแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้

1.การบริหารงานวิชาการ หัวหน้าโครงการ
1.1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน นางเพ็ญศรี ปานผาสุข
1.3.โครงการชุมนุม นายกันตพิชญ์  มีเครือ
1.4.โครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นางเพ็ญศรี ปานผาสุข
1.5.โครงการนิเทศการศึกษา นายเสรี  จันทร์เจือจุน
1.6.โครงการห้องสมุดมีชีวิต นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
1.7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นายเสรี จันทร์เจือจุน
1.8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ นางอภินันท์  ข่าขันมะลี
1.9.โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.10.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.11.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายเสรี  จันทร์เจือจุน
1.12.โครงการงานทะเบียนและวัดผล นางสาวอลิษา  กาวินำ
1.13.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
   
   
2.การบริหารงบประมาณ  
2.1.โครงการบริหารการเงินและบัญชี นางญาริดา  สิทธิโชค
2.2.โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ นางลัดดา  วีระศิลป์
2.3.โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นางญาริดา  สิทธิโชค
2.4.โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา นายเสรี  จันทร์เจือจุน
2.5.โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นางญาริดา  สิทธิโชค
2.6.โครงการอาหารเสริม (นม) นางลัดดา  วีระศิลป์
   
   
3.การบริหารงานบุคคล  
3.1.โครงการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร นายเสรี  จันทร์เจือจุน
3.2.โครงการพัฒนาบุคลากร นางอภินันท์  ข่าขันมะลี
   
   
4.การบริหารงานทั่วไป  
4.1.โครงการการดำเนินงานธุรการ นางสาวญาณ์นิสา  ครูทอง
4.2.โครงการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.3.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นางลัดดา  วีระศิลป์
4.4.โครงการรักษาความปลอดภัย นางอภินันท์  ข่าขันมะลี
4.5.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.6.โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.7.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายกันตพิชญ์  มีเครือ
4.8.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.9.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสาวอลิษา  กาวินำ
4.10.โครงการโรงเรียนสีขาว นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.11.โครงการสำมะโนผู้เรียน นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.12.โครงการอาหารกลางวัน นางสาวจันทิมา  รักดี
4.13.โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.14.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย นางลัดดา  วีระศิลป์
4.15.โครงการธนาคารโรงเรียน นางอภินันท์  ข่าขันมะลี
4.16.โครงการสหกรณ์ร้านค้า นางสาวธัญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
4.17.โครงการวันสำคัญ นายกันตพิชญ์  มีเครือ
4.18.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.19.โครงการลูกเสือเนตรนารี นายกันตพิชญ์  มีเครือ
4.20.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.21.โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นางญาริดา  สิทธิโชค
4.22.โครงการโรงเรียนประชารัฐ นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
   
   
   

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.