ReadyPlanet.com
dot
แผนงานของสถานศึกษา

 

การบริหารจัดการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  บริหารจัดการโดยแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้

1.การบริหารงานวิชาการ หัวหน้าโครงการ
1.1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  นางเพ็ญศรี ปานผาสุข
1.3.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ
1.4.โครงการการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  นางเพ็ญศรี ปานผาสุข
1.5.โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นายเสรี  จันทร์เจือจุน
1.6.โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   นายเสรี จันทร์เจือจุน
1.8.โครงการนิเทศการศึกษา นายเสรี  จันทร์เจือจุน
1.9.โครงการชุมนุม   นายกันตพิชญ์  มีเครือ
1.10.โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.11.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  นายกันตพิชญ์  มีเครือ
1.12.โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  นายเสรี  จันทร์เจือจุน
1.13.โครงการการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  นายเสรี  จันทร์เจือจุน
1.14.โครงการการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ   นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
1.15.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส   นายกันตพิชญ์  มีเครือ
1.16.โครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
   
2.การบริหารงบประมาณ  
2.1.โครงการการจัดทำและเสนอของบประมาณ นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
2.2.โครงการจัดสรรเครื่องเขียน แบบเรียน นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
2.3.โครงการการจัดสรรงบประมาณ นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
2.4.โครงการการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
2.5.โครงการการบริหารการเงิน  นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
2.6.โครงการการบริหารบัญชี  นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
2.7.โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ
   
3.การบริหารงานบุคคล  
3.1.โครงการการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
3.2.โครงการการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
3.3.โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
3.4.โครงการบำรุงขวัญบุคลากร นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
3.5.โครงการการรักษาวินัย  นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
3.6.โครงการงานออกจากราชการ นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
   
4.การบริหารงานทั่วไป  
4.1.โครงการการดำเนินงานธุรการ นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
4.2.โครงการงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.3.โครงการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.4.โครงการการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.5.โครงการการรักษาความปลอดภัย  นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
4.6.โครงการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.7.โครงการจัดทำสำมะโนผู้เรียน  นางสาวชวดล  สุวรรณ์
4.8.โครงการการรับ การย้ายและจำหน่ายนักเรียน  นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.9.โครงการการระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา  นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.10.โครงการคุณธรรมนำความรู้ นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.11.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาววรรณา  หลวงเทพ
4.12.โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.13.โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน   นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.14.โครงการวันสำคัญ นายกันตพิชญ์  มีเครือ
4.15.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  นายเสรี  จันทร์เจือจุน
4.16.โครงการโรงเรียนสีขาว นางลัดดา  วีระศิลป์
4.17.โครงการการสร้างเสริมนิสัยการออมทรัพย์   นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
4.18.โครงการสหกรณ์ร้านค้า  นางพรพิมล  บุญรอดรักษา
4.19.โครงการการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา   นางพรพิมล  บุญรอดรักษา
4.20.โครงการงานบริการสาธารณะ   นางพรพิมล  บุญรอดรักษา
4.21.โครงการทุนการศึกษา  นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
4.22.โครงการจัดสรรเครื่องเขียนแบบเรียน   นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ
4.23.โครงการอาหารเสริม(นม)  นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ
4.24.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
4.25.โครงการอาหารกลางวัน นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.