ReadyPlanet.com
dot
ครูดีเด่น

ปีการศึกษา 2551  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1   ดังนี้

                                1.ประเภทผู้บริหาร  นายเสรี  จันทร์เจือจุน

                                2.ประเภทผู้สอน     นายกันตพิชญ์  มีเครือ

 

ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีครูได้รับรางวัลดีเด่น  ดังนี้

นายเสรี  จันทร์เจือจุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น  ระดับเหรียญทอง

นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข  ได้รับรางวัลครูผู้คิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น  ระดับเหรียญทองแดง

5  มกราคม  2553  นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ได้รับรางวัลครูดีเด่น ของคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีครูได้รับรางวัลดังนี้

นายเสรี  จันทร์เจือจุน  ได้รับรางวัลนำเสนอ  Best Prectice การบริหารจัดการวิชาลูกเสือ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาววรรณา  หลวงเทพ  ได้รับรางวัลการเขียนบทความโรงเรียนวิถีพุทธ  จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 

วันที่  11  มีนาคม  2554

นายเสรี  จันทร์เจือจุน  และ  นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2

จาก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  เวทีใหม่สวนอัมพร

 

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ขอชมเชยในความมีวิริยะอุตสาหะเพื่อการพัฒนานักเรียน ณ โอกาสนี้

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.