ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม พุทธศักราช 2553  โดยจัดบริหารงานวิชาการ  ดังนี้

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.โครงการห้องสมุดมีชีวิต
4.โครงการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
5.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.โครงการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8.โครงการนิเทศการศึกษา
9.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
11.โครงการคิดวิเคราะห์
12.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
13.โครงการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
14.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
15.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส
16.โครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
17.โครงการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
18.โครงการคุณธรรมนำความรู้
19.โครงการพัฒนาการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ระดับปฐมวัย
20.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
21.โครงการสอนซ่อมเสริม
22.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดเน้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ปีการศึกษา 2559

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะฯ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมอังกฤษ

เพิ่มเติมหน้าที่

เพิ่มเติมการอ่าน รวมเฉลี่ย
ป.1 76.60 74.16 73.30 69.32 65.54 72.57 74.75 73.19 70.06 73.35 71.89 - 72.25
ป.2 72.97 72.91 74.44 75.69 74.84 75.53 79.16 76.25 59.84 65.22 68.59 - 72.31
ป.3 78.13 78.35 68.78 75.48 77.00 78.00 78.70 71.75 72.87 75.09 74.09 - 75.29
ป.4 54.06 69.50 68.53 67.82 66.62 69.79 79.26 73.09 67.65 72.12 77.15 70.59 69.68
ป.5 68.06 63.16 71.84 81.52 73.39 77.55 78.65 74.13 70.71 66.55 76.52 74.03 73.01
ป.6 68.73 60.21 68.91 81.82 76.76 80.82 81.18 73.73 69.42 65.30 81.73 72.78 73.45
รวม 69.76 69.72 70.97 75.28 72.36 75.71 78.62 73.69 68.43 69.61 75.00 72.47 72.67

 ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม จำนวน 34 คน

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขต

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ภาษาไทย 51.34 45.29 46.38
วิทยาศาสตร์ 37.93 37.23 39.12
คณิตศาสตร์ 34.71 34.62 37.12
ภาษาอังกฤษ 27.21  31.28 36.34
       
       
       

     หมายเหตุ              สีเขียว   =  ผ่านระดับประเทศ         สีเหลือง  =  ผ่านระดับสังกัด         สีแดง = ไม่ผ่าน ระดับสังกัด          

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  จำนวน  32  คน

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  51.33 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.62 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.41

 รวมความสามารถ 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.45

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.