ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยจัดบริหารงานวิชาการ  ดังนี้

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1.โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย
2.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายนักเรียนปฐมวัย
3.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจนักเรียนปฐมวัย
4.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมนักเรียนปฐมวัย
5.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3.โครงการชุมนุม
4.โครงการการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
5.โครงการนิเทศการศึกษา
6.โครงการห้องสมุดมีชีวิต
7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
9.โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
10.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
11.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.โครงการงานทะเบียนและวัดผล
13.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ปีการศึกษา 2560

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะศึกษา การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ  

เพิ่มเติมหน้าที่

  รวมเฉลี่ย
ป.1 75.80 76.04 82.92 68.12 69.08 73.12 75.40 71.84 75.04   76.12   74.35
ป.2 73.82 74.17 76.61 74.02 73.88 77.32 79.50 75.99 71.73   76.83   75.39
ป.3 69.55 64.71 72.05 65.60 65.50 69.62 69.22 64.50 70.41   68.85   68.00
ป.4 74.13 67.87 69.68 75.06 70.78 75.50 71.46 72.06 69.50   76.81   72.29
ป.5 68.04 68.00 71.56 72.28 68.16 71.16 63.16 59.04 67.76   73.76   68.29
ป.6 78.97 77.29 78.88 72.73 73.70 74.49 67.97 74.50 74.98   79.33   75.28
รวม 73.39 71.35 75.28 71.30 70.18 73.53 71.12 69.65 71.57   75.28   72.27

 ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม จำนวน 34 คน

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขต

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ภาษาไทย 51.34 45.29 46.38
วิทยาศาสตร์ 37.93 37.23 39.12
คณิตศาสตร์ 34.71 34.62 37.12
ภาษาอังกฤษ 27.21  31.28 36.34
       
       
       

     หมายเหตุ              สีเขียว   =  ผ่านระดับประเทศ         สีเหลือง  =  ผ่านระดับสังกัด         สีแดง = ไม่ผ่าน ระดับสังกัด          

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  35  คน

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  52.24 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.44 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.75

 รวมความสามารถ 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.48

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.