ReadyPlanet.com
dot
การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม พุทธศักราช 2553  โดยจัดบริหารงานวิชาการ  ดังนี้

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.โครงการห้องสมุดมีชีวิต
4.โครงการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
5.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.โครงการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8.โครงการนิเทศการศึกษา
9.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
11.โครงการคิดวิเคราะห์
12.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
13.โครงการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
14.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
15.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส
16.โครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
17.โครงการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
18.โครงการคุณธรรมนำความรู้
19.โครงการพัฒนาการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ระดับปฐมวัย
20.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
21.โครงการสอนซ่อมเสริม
22.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดเน้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ปีการศึกษา 2556

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะฯ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมอังกฤษ เพิ่มเติมการอ่าน
ป.1 78.08 74.82 75.18 74.48 78.56 79.47 74.22 77.86 73.69 75.97 -
ป.2 74.18 75.73 77.48 78.48 75.52 78.67 80.18 71.85 65.79 67.73 -
ป.3 71.30 76.00 74.59 75.00 71.93 79.81 70.85 77.59 64.70 68.63 -
ป.4 63.29 69.50 72.39 73.55 71.79 69.05 71.66 69.92 63.13 63.03 70.50
ป.5 58.13 62.32 67.13 71.79 69.97 76.71 71.29 74.08 61.71 62.66 69.97
ป.6 71.97 70.12 70.48 69.78 75.04 79.53 75.61 76.62 69.80 67.02 70.10
รวม 69.84 71.23 72.53 73.26 73.98 77.54 74.20 74.93 66.94 67.44 70.17

 ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม จำนวน 38 คน

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยระดับเขต
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ภาษาไทย 43.89 43.27 44.88
วิทยาศาสตร์ 39.68 40.10 42.13
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.47 48.16 50.67
คณิตศาสตร์ 36.32 35.85 38.06
ภาษาอังกฤษ 29.34  30.57 36.02
สุขศึกษาและพลศึกษา 50.32  50.83 52.20
ศิลปะ 46.32 43.72 45.61
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 57.58 55.11 56.32

     หมายเหตุ                   สีแดง = ผ่าน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  จำนวน  27  คน

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  47.53 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.72 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.57

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน LAS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2555  จำนวน  42  คน

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.75 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.69 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.90 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.35 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.80

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.