ReadyPlanet.com
dot
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

 

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

 

                                           

 

นายสมศักดิ์ ชูตระกูลธรรม เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ ชั้น 3  ได้นำนักเรียนดำเนินการโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ EM ทำการปลูกภาคเรียนละ 1 ครั้ง นำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวัน สำหรับครูและนักเรียน ส่วนที่เหลือนักเรียนนำไปขายที่ตลาดนัดของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม เพื่อนำเงินไว้ซื้อเมล็ดพันธ์ปลูกต่อไป

ความรู้เรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติ

เกษตรกรรมธรรมชาติคืออะไร ?

          ตามแนวปรัชญาท่านโมกิจิ  โอกาดะ  เกษตรกรรมธรรมชาติคิวเซเป็นวิธีดำเนินการเกษตร  ที่มุ่งเน้นการผลิตพืชผัก ผลผลิตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  ทำให้ดินมีชีวิตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  ดินที่มีชีวิต คือ ดินที่มีจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดิน และมีพลัง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้

          เกษตรธรรมชาติคิวเซได้อาศัยเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ EM เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งระบบการเกษตรที่เป็นธรรมชาติ  นอกจากเป็นระบบการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง  อันเป็นการทำลายระบบนิเวศทางการเกษตรด้วย  แต่ยังสามารถให้ผลผลิตและคุณภาพสูง  ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร  และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เป้าหมายเกษตรธรรมชาติ

1.ผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ สารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพมนุษย์

2.ช่วยภาวะเศรษฐกิจ  จิตใจของผู้ผลิตและผู้บริโภค

3.เป็นเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้และเป็นเกษตรแบบยั่งยืน

4.ไม่ทำลายดินและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.ผลิตอาหารให้เพียงพอและคุณภาพสูงแก่ประชากรโลกที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคต

EM  คืออะไร ?

EM ( Effective  Microorganisms ) คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  ค้นพบโดย ศ.ดร.เทรูโอะ  ฮิหงะ  แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว  โอกินาวา  ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อ พ.ศ. 2525  จากการศึกษาการทำงานของ EM ออกมาว่า จุลินทรีย์ EM มีประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ในด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้ผลดีในด้านปศุสัตว์  ด้านประมง  และการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลักษณะโดยทั่วไปของ EM

1.EM เป็นของเหลวสีน้ำตาลกลิ่นอมเปรี้ยวอมหวาน  เกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ต่างๆใน EM

2.เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงต่างๆได้

3.EM ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์

4.ช่วยปรับสภาพความสมดุลย์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

5.เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง

การเก็บรักษา  EM

1.หัวเชื้อ EM ที่เปิดใช้แล้วสามารถเก็บรักษาไว้ได้ประมาณ 1 ปี (เปิดใช้แล้วต้องรีบปิดทันที)

2.เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 20 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส อย่าเก็บไว้ในตู้เย็น

3.ปิดฝาให้สนิท  อย่าให้อากาศเข้า

การใช้ EM ในด้านกสิกรรม

1.ใช้ EM ผสมน้ำฉีดพ่นรดราดพืชผัก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ในอัตราส่วน Em 1 ลิตร ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ( EM 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร )

2.ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง  ให้เป็นกลางในดินและน้ำ

3.ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงและศัตรูพืช และโรคระบาดต่างๆ

4.ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและให้อากาศผ่านได้อย่างเหมาะสม

5.ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารแก่พืช พืชจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย

6.ช่วยให้ผลผลิตคงทน  สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

การขยาย  EM

          เป็นการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ให้แข็งแรงและเพิ่มจำนวน  โดยการใช้อาหารประเภทกากน้ำตาลหรืออื่นๆ ที่ใช้แทนกัน เช่น น้ำอ้อย น้ำตาลสด น้ำมะพร้าว น้ำซาวข้าว น้ำผลไม้ ที่คั้นสดๆ อาทิ น้ำส้ม น้ำสับปะรด ฯลฯ  ไม่ใส่สารกันบูดหรือน้ำตาลทรายแดง ผสมน้ำข้นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งแทนกากน้ำตาล ปริมาณ 1/4 แก้ว ( โดยมีส่วนผสม คือ EM 1 ส่วน ต่อ กากน้ำตาล 1 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 20 ส่วน )  นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด  (ควรเป็นพลาสติก) ไม่ให้มีอากาศเข้า  หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน (เขย่าภาชนะเปิดและปิดทันทีวันละ 1 ครั้ง)  หลังจากนั้นจึงนำไปใช้ (ใช้ให้หมดภายใน 7 วัน ) การเก็บรักษาเหมือน EM หัวเชื้อ

การทำโบกาฉิ  (ปุ๋ยหมักธรรมชาติ)

ส่วนผสม

1.มูลสัตว์แห้งทุกชนิด     ส่วน(1 ปีบ)
2.แกลบดิบ 1 ส่วน(1 ปีบ)
3.รำละเอียด 1 ส่วน(1 ปีบ)
4.EM 20 ซีซี
5.กากน้ำตาล 20 ซีซี
6.น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ

1.นำแกลบผสมกับมูลสัตว์ให้เข้ากัน

2.ผสม EM กับกากน้ำตาล น้ำ 10 ลิตร ที่เตรียมไว้ใส่บัวรดน้ำรดบนกองมูลสัตว์กับแกลบให้ชุ่ม คลุกเคล้าให้เข้ากันมีความชื้นพอดี   ประมาณ 50 %  (ใช้มือกำเกาะติดเป็นก้อน)

3.นำรำละเอียดลงคลุกเคล้ากับแกลบผสมกับมูลสัตว์แล้วนำไปหมัก  ดังนี้
     3.1.กองบนพื้นหนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร  คลุมด้วยกระสอบป่านหมักไว้ 7 วัน กลับกองปุ๋ยทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
     3.2.ถ้าหมักในกระสอบป่านหมักไว้ 5-7 วัน จะปิดปากกระสอบป่านหรือไม่ปิดก็ได้ ให้อากาศผ่านรอบกระสอบได้ทุกด้าน
     3.3.ถ้าหมักในตะกร้าวางซ้อนกันคลุมด้วยกระสอบป่านหมักไว้ 5-7 วัน นำไปใช้ได้
4.โบกาฉิที่คุณภาพดี จะมีกลิ่นหอมเหมือนเห็ดแห้งและเย็นแล้วนำไปใช้ได้ หรือจะบรรจุกระสอบเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้น ควรใช้ให้หมดภายใน 4 เดือน

 วิธีใช้

1.เตรียมดินเพื่อปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ฯลฯ
2.บำรุงดิน ในไร่ นา สวน ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
3.ใช้ปรับสภาพน้ำเน่าและกำจัดกลิ่น
4.ใช้ในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา  กุ้ง  แทนสารเคมีและปูนขาว

การทำปุ๋ยหมัก  24  ชั่วโมง

1.หญ้า  ฟางแห้ง  ใบไม้แห้ง 10  ส่วน(10 ปีบ)
2.โบกาฉิ 1/2 ส่วน(1/2 ปีบ)
3.รำละเอียด 1/2 ส่วน(1/2 ปีบ)
4.EM 20 ซีซี
5.กากน้ำตาล 20 ซีซี
6.น้ำสะอาด 10 ลิตร

 วิธีทำ

1.ตัดหญ้าหรือฟางแห้งเป็นท่อนๆ  แล้วรดด้วยน้ำผสม EM กากน้ำตาลให้ชุ่ม

2.ผสมรำละเอียดกับโบกาฉิฟางหรือโบกาฉิมูลสัตว์ให้เข้ากัน แล้วนำไปคลุกกับหญ้าหรือฟางที่กองไว้ให้เข้ากัน

3.นำส่วนผสมทั้งหมดไปกองกับพื้นเป็นกองกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ให้หนาประมาณ 1 ฟุต แล้วคลุมด้วยกระสอบป่าน
4.หมักไว้ 18 ชั่วโมง กลับกองปุ๋ย 1 ครั้ง หมักต่ออีก 6 ชั่วโมง
5.เมื่อครบ 24 ชั่วโมง หรืออุณหภูมิปกติ (ประมาณ 37 องศาเซลเซียส) จึงนำไปใช้ได้
 
 

 

วิธีใช้

1.ใช้รองก้นหลุมเพื่อปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับทุกชนิด
2.ใช้คลุมดินในสวน  แปลงผัก  ไม้ผลทุกชนิด
3.ใช้เป็นหัวเชื้อขยายทำเป็นปุ๋ยหมัก 24 ชั่วโมงต่อไปอีก
4.เป็นอาหารเลี้ยงปลาหรืออาหารวัว

สุโตจู ( EM 5 )

          สุโตจู ( EM 5 ) เป็นสารที่ใช้ป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืช  พร้อมทั้งสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันและช่วยกำจัดโรคพืชบางชนิดได้

ส่วนผสม

1.EM ส่วน(100 ซีซี)
2.กากน้ำตาล 1 ส่วน(100 ซีซี)
3.เหล้าขาว 28-40 ดีกรี 1 ส่วน(100 ซีซี)
4.น้ำส้มสายชูกลั่น 5 % 1 ส่วน(100 ซีซี)
5.น้ำสะอาด 6 ส่วน(600 ซีซี)
     

 

วิธีทำ

1.ผสมกากน้ำตาลกับน้ำให้ละลายแล้วใส่เหล้า  น้ำส้มสายชูกลั่น 5%  และ EM คนให้เข้ากัน
2.นำส่วนผสมที่ได้บรรจุภาชนะพลาสติก ปิดฝาให้สนิท  มีช่องว่างในภาชนะ 10 %  หมักไว้ 15 วัน
3.ในระหว่างหมักควรเขย่าภาชนะแล้วเปิดฝา ระบายก๊าซออกเป็นครั้งคราว

วิธีใช้

1.สุโตจู 10 ซีซี ผสมน้ำ 500-1,000 ซีซี ฉีดพ่น -ผัก  สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  -ไม้ผล ไร่นา เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อสร้างภูมิต้านทาน

2.ผสมกับสมุนไพร เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ฯลฯ
3.ใช้กากน้ำตาล  นมสด  ผสมเป็นสารจับใบได้
4.ใช้ร่วมกับสารสกัดพืชหมัก (EM-F.P.E.) ทำให้มีคุณภาพดีขึ้น

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะสดในครัวเรือน

เศษอาหารจากครัวเรือน  ภัตราคาร มีเศษผัก เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ ฯลฯ  เศษอาหารเหลือจากรับประทาน นำมาหมักเป็นปุ๋ยได้ ดังนี้

ถังหมัก   เป็นถังพลาสติกมีฝาปิดแน่น  ใส่ก๊อกน้ำด้วยก็จะดี

วิธีหมัก

1.หั่นเศษผัก เศษอาหาร ให้เป็นชิ้นเล็กๆ
2.นำมาผสมกับโบกาฉิในอัตราส่วนเศษอาหารจำนวน 1 กิโลกรัมต่อโบกาฉิ  1  กำมือ
3.นำใส่ถังหมักปิดฝาให้แน่น หากไม่เต็มวันหลังเพิ่มได้อีก
4.หมักไม่น้อยกว่า 7 วัน นำน้ำหมักขยะสดไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์

1.น้ำหมักขยะสด 10 ซีซี ผสมน้ำ 500-1,000 ซีซี รดพืชผักเจริญเติบโตดี ดอกผลดก
2.ขัดพื้นห้องน้ำ-ส้วม กำจัดมูลและกลิ่น
3.กากนำไปเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมหรือฝังดิน

การใช้ EM ในด้านปศุสัตว์

1.EM ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1: 5,000 ลิตร ให้สัตว์กินเป็นประจำมูลจะไม่มีกลิ่นเหม็น สุขภาพแข็งแรงและปลอดโรค ใช้ EM ขยาย 1 ลิตร ต่อน้ำ 500 ลิตร นำไปฉีดพ่นและล้างคอกสัตว์เลี้ยง จะสามารถกำจัดกลิ่นมูลเก่าได้ภายใน 24 ชั่วโมง
2.ช่วยบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์
3.ช่วยป้องกันโรคระบาดต่างๆในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่นๆได้
4.ช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค ให้ผลผลิตสูงและอัตราการตายต่ำ

การใช้ EM ในด้านการประมง

1.ใช้ EM ขยายใส่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อปลา กบ ตะพาบน้ำ จระเข้ ในอัตราส่วน 1 : 10,000 เท่า ( EM 1 ลิตร ต่อ น้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร ) ใส่บ่อทุกๆ 7-10 วัน แล้วแต่สภาพน้ำและอัตราความหนาแน่นของสัตว์เลี้ยง
2.ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้
3.ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆ ในปลา กบ กุ้ง ได้
4.ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อเลี้ยงกุ้ง

การใช้ EM ในด้านสิ่งแวดล้อม

1.ใช้ EM ขยายใส่ส้วมเพื่อกำจัดกลิ่นและย่อยสลายตะกอน
2.ใช้ EM ขยาย ผสมนำอัตราส่วน 1:500 เท่าใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ห้องส้วม กำจัดกลิ่นและคราบสกปรก
3.ช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์  ประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วๆไป โดยใช้ EM ขยาย รด ราด ฉีด พ่น ในบ่อบำบัดน้ำเสียในอัตราส่วน 1: 10,000-20,000 เท่า(EM ขยาย:น้ำเสีย) แล้วแต่สภาพน้ำเสียมากหรือน้อย
4.ใช้ EM หัวเชื้อผสมน้ำ 1:500 เท่า ฉีดพ่นเป็นฝอยในห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ปรับสภาพอากาศให้สดชื่น กำจัดกลิ่นอับชื้นต่างๆได้
5.ใช้ EM ขยายผสมน้ำ 500-1,000 เท่า ฉีดพ่นกองขยะให้ทั่ว กลิ่นจะค่อยๆลดลง กระดาษหรือเศษวัชพืชจะถูกย่อยสลายยุบตัวลงได้เร็วขึ้น กลิ่นและแมลงวันจะลดน้อยลง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด

ถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติม  ไปที่ : www.emkyusei.comCopyright © 2010 All Rights Reserved.