ReadyPlanet.com
dot
ระเบียบสถานศึกษา

กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ
ของ  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน
           โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้นักเรียน เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะ์อันพึงประสงค์ รวมทั้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
1.  ระเบียบว่าด้วย "กิจกรรมประจำวันของนักเรียน"
ตารางกิจกรรมประจำวัน
  กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ-  ปฏิบัติกิจกรรมกลุุ่่เขตรับผิดชอบทำความสะอาด
-  ปฏิบัติกิจกรรมเวรประจำห้องเรียน
-  สัญญาณออดครั้งที่ 1
    -  เตรียมเข้าแถว
-  สัญญาณออดครั้งที่ื 2
    -  นักเรียน / ครู  เข้าแถวหน้าเสาธง
    -  ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณตน
    -  กิจกรรมเสนอข่าว  ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษวันละคำ
    -  กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง
    -  เดินแถวเข้าห้องเรียน

ระดับอนุบาล / ประถมศึกษา
    -  ครูประจำชั้นสำรวจและเรียกชื่อนักเรียน
    -  เริ่มเรียนชี่วโมงแรก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
    -  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนภาคบ่าย  จนถึงเวลา 15.30 น.เลิกเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
    -  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
    -  มอบการบ้าน  ท่องบทอาขยาน  ท่องสูตรคูณ
นักเรียนเข้าแถวเตรียมกลับบ้าน
    -  ครูเวรให้การอบรม
    -  นักเรียนเดินแถวกลับบ้าน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  วันละ 1 - 2 คน

นักเรียน
นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน / ครู
นักเรียน
นักเรียน
ครูเวรประจำวัน
นักเรียน

ครูประจำชั้น
ครู / นักเรียน
ครูเวร / นักเรียน
ครูเวร / นักเรียน
ครู / นักเรียน

ครูฯ / นักเรียน
ครูฯ / นักเรียน
นักเรียน
ครูเวรประจำวัน
นักเรียน
ครูประจำชั้น

  2.  ระเบียบว่าด้วย "การลงโทษนักเรียน"
         การลงโทษนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูอาจารย์ที่ได้
  รับมอบหมาย
ดำเนินการตามความเหมาะสม
   1.  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดไม่ร้ายแรง โดยจะต้องชี้แจงเหตุผล
        ให้นักเรียนเข้าใจถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น ๆ
   2. สำหรับนักเรียนที่กระทำความผิดร้ายแรง เช่น ทำร้ายร่างกาย ลักขโมย หรือประพฤติตน
       ไม่เหมาะสมแก่สภาพนักเรียน ให้ครูที่รับผิดชอบรายงานผู้บริหารและแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
        เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยอบรม  ตักเตือน  ทำทัณฑ์บน หรือลงโทษตามความเหมาะสม ยกเว้นการเฆี่ยนตี
 
 

3.  ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน (พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551)
        
   
     ระดับก่อนประถมศึกษา

   
-  นักเรียนชาย
          1.เสื้อ  ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น
          2.เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อ ว.ข. ปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยไหม สีน้ำเงิน
          3.กางเกง  ผ้าสีกากี  ขาสั้น
          4.รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
          5.ถุงเท้า  สั้น  สีน้ำตาล


    -  นักเรียนหญิง
          1.เสื้อ  ผ้าสีขาว แบบคอปกกลม แขนสั้น
          2.เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อ ว.ข. ปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยไหม สีน้ำเงิน
          3.กระโปรง  ผ้าสีน้ำเงิน แบบพับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
          4.รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 
 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)
   1. นักเรียนชาย  
         1.กางเกง ผ้าสีกากีแบบสุภาพ ขาสั้น มีหู จีบหน้าข้างละ 2 จีบ กระเป๋า 2 ข้าง ไม่มีกระเป๋าหลัง

         2.เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อ ว.ข. ปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยไหม สีน้ำเงิน
         3.เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้น มีกระเป๋าซ้าย 1 ข้าง ใส่เสื้อเข้าในกางเกง
         4. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาล หุ้มส้น มีสายผูกสีเดียวกับรองเท้า
         5. ถุงเท้าสั้นสีน้ำตาล
         6. เข็มขัดหนัง สีน้ำตาล หรือเข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้
    2.  ชุดลูกเสือ
         ลูกเสือสำรอง (ป.1 - ป.3)
            โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งชายและหญิง ดังนั้น ชุดลูกเสือสำรองจึงให้ใช้
้         เหมือนชุดนักเรียน แต่เพื่มผ้าผูกคอและหมวกลูกเสือสำรอง
         ลูกเสือสามัญ (ป.4 - ป.6)
             นักเรียนชาย   ชุดลูกเสือเหล่าเสนา 
             นักเรียนหญิง  ชุดเนตรนารี
    3.  ทรงผมนักเรียนชาย  ตัดสั้นเกรียนทรงนักเรียน
    4.  การแต่งกายนักเรียนหญิง (ป. 1 - ป.6)
           1.เสื้อ ผ้าขาว แบบคอปกกะลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกะลาสี สีกรมท่า แขนสั้น
           2.เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อ ว.ข. ปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยไหม สีน้ำเงิน
           3.กระโปรง  ผ้าสีกรมท่า แบบพับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
           4.รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
           5.ถุงเท้า  สั้นสีขาว

    5.  ทรงผมนักเรียนหญิง  ตัดผมยาวรอบคอระดับปลายหู
    6 ชุดพลศึกษา  นักเรียนชายและหญิง
           ใช้เหมือนกันทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
           กางเกง  กางเกงวอร์ม  
           เสื้อ       เสื้อยืดสีประจำโรงเรียน (สีฟ้า-ขาว)
           รองเท้า  ชาย - ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้าผ้าใบลูกเสือหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า                                          
หญิง - รองเท้าผ้าใบสีขาวหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า
    7.  เครื่องประดับ
           ห้าม  นักเรียนแต่งกายด้วยน้ำหอม เครื่องประดับเพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า  เช่น  สร้อยคอทองคำ โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบความสูญหายและให้ถือว่าผิดระเบียบของโรงเรียน

          โรงเรียนสามารถกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี ชุดพื้นเมือง  ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฎศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามวันที่โรงเรียนกำหนดได้ โดยให้คำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม
          การแต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยไม่มีสิทธิหรือแต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบนักเรียน โดยมีเจตนาให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นนักเรียน เป็นความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

 
4.  ระเบียบว่าด้วย "การรักษาความสะอาดโรงเรียน"
    1.  ห้ามทิ้งขยะ กระดาษ หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดเความสกปรกภายในบริเวณโรงเรียน
    2.  ห้ามขีดเขียนอาคารเรียน ห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้ หรือทำลายสมบัติของโรงเรียน
        อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสกปรกได้
    3.  ห้ามนำอาหารมารับประทานในขณะเข้าแถว ในห้องเรียน และห้องประชุม
    4.  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเขตรับผิดชอบทำความสะอาดตามเขตกลุ่มสีที่โรงเรียนกำหนด
    5.  ให้นักเรียนทุกคนสำนึกในหน้าที่ ว่า การรักษาความสะอาดนั้น เป็นหน้าที่ของนักเรียน
         ที่จะต้องถือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
 
 
5.  ระเบียบว่าด้วย "มารยาทของนักเรียน"
 
           มารยาท  หมายถึง การแสดงออกที่งดงาม เหมาะสมกับกาละเทศะ มารยาทที่นักเรียน
     ควรแสดงออก  มีดังนี้
    1.  เมื่อมาถึงโรงเรียนต้องทำความเคารพครูเวรและครูทุกคน  โดยการยกมือไหว้
    2.  เมื่อนักเรียนเดินผ่านครู ขณะที่ครูนั่งหรือยืน ให้นักเรียนก้มตัวลงเล็กน้อย
    3.  เมื่อปฏิบัติีกิจกรรม นักเรียนต้องเข้าแถวรับบริการตามลำดับก่อนหลัง
    4.  ไม่คุยหรือเล่นหยอกล้อกัน ขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธง หรือขณะอยู่ในห้องประชุม
    5.  นักเรียนไม่พูดจาหยาบคาย ใช้กิริยา วาจา สุภาพต่อครู เพื่อน หรือบุคคลทั่วไป
    6.  ก่อนมาโรงเรียน และกลับบ้าน ต้องไหว้ผู้ปกครองและครูทุกครั้ง
 
 
6.  ระเบียบว่าด้วย "การออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน"
 
    1.  ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณห้องเรียน บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความจำเป็นให้ขออนุญาต
         ครูเวรหรือครูประจำชั้น
    2.  นักเรียนมีความจำเป็นจะออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องมีผู้ปกครองมารับและขออนุญาตครูประจำชั้นก่อนทุกครั้ง
         
 
 
7.  ระเบียบว่าด้วย "การรับ-ส่งนักเรียนของผู้ปกครอง"
 
    1.  ผู้ปกครองจะต้องส่งหรือรับนักเรียนตามกำหนดเวลาของโรงเรียน
    2.  การรับ-ส่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ต้องส่งและรับนักเรียน ระหว่างเวลา  ก่อน 08.00 น. ถึง  15.00 น.ทุกวัน
    3.  หากไม่มีความจำเป็น  ผู้ปกครองไม่ควรนำรถส่งหรือรับนักเรียนถึงหน้าอาคารเรียน เพราะอาจมีอัตรายต่อนักเรียนคนอื่น
    4.  ผู้ปกครองต้องกำกับดูแล เอาใจใส่นักเรียนในปกครอง  โดยส่งนักเรียนให้ทันเวลาทำกิจกรรม
    5.  ผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนไปในเวลาเรียน จะต้องแจ้งครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่ออนุญาตก่อน เพื่อป้องกันมิฉาชีพขโมยเด็กกำลังระบาดในประเทศไทย
 
 
 
8 . ระเบียบว่าด้วย "บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน" ตามธรรมนูญการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน
          คณะกรรมการสภานักเรียน  ประกอบด้วย 
    1.  ประธานนักเรียน ที่มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
    2.  คณะกรรมการสภานักเรียน  แบ่งหน้าที่ตามงาน 4 งานหลัก คือ  
         2.1   งานวิชาการ  
         2.2   งานกิจการนักเรียน
         2.3  งานอาคารสถานที่
         2.4  งานประชาสัมพันธ์
         และมีกิจกรรมย่อยแยกงานหลักออกไปตามบริบทของโรงเรียน
    3.  หัวหน้ากิจกรรม  นอกจากการเลือกตั้งของคณะกรรมตัวแทน ให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในนาม
         คณะอนุกรรมการนักเรียน
    4.  เลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียน  มาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการสภา
         นักเรียน  มติที่ประชุมหรือการคัดเลือกโดยประธานนักเรียน หรือครูที่ปรึกษา
   
มีหน้าที่
   
  1.  ดำเนินกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด
      2.  ดำเนินกิจกรรมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
          ให้เกิดปัญญาธรรม  สามัคคีธรรมและคารวะธรรม
 
 

9.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
    1.  ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษา
    2. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ , ซื่อสัตย์สุจริต , มีวินัย , ใฝ่เรียนรู้ , อยู่อย่างพอเพียง ,มุ่งมั่นในการทำงาน , รักความเป็นไทย ,  มีจิตสาธารณะ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.