ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร

                                                               

                                                                         ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

                                                                                                          โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

                                                                                      

                                                                                                               นาย

                                                                                                              วุฒิ

                                                                                                  ผู้อำนวยการ

 

นางสาวธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ

ค.บ. (ปฐมวัย)

อัตราจ้างชั่วคราว

ครูประจำชั้นอนุบาลปี่ที่ 2 /ร้านค้าสหกรณ์

 

นางสาววรรณิศา  ฟักช้าง

ค.บ. (ปฐมวัย)

อัตราจ้างชั่วคราววิกฤติ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 / ร้านค้าสหกรณ์

 

นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข

ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

ครูพิเศษ /วิชาการ

 

 

นางสาวจันทิมา  รักดี

ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ห้องวิทยาศาสตร์/อาหารกลางวัน

 

นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี

ค.บ. (พลศึกษา)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้องสมุด/อาคารสถานที่/สำมะโนนักเรียน/กีฬา

นางสาวอลิษา  กาวินำ

ศษ.บ. (นาฎศิลป์)

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ทะเบียน/สุขภาพ

นางสาววรรณา  หลวงเทพ

ค.บ. (เกษตร)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานคุณธรรม

นางอภินันท์  ข่าขันมะลี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ

ธนาคารโรงเรียน/บุคลากร

นายกันตพิชญ์  มีเครือ

ค.บ. (การประถมศึกษา)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ลูกเสือ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ลูกเสือ/กิจกรรม

นางญาริดา  สิทธิโชค

ค.บ. การประถมศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าหน้าที่การเงิน/รักษาการ/ชุมชน

 

นางลัดดา  วีระศิลป์

ค.บ.(ภาษาไทย)

ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ประชาธิปไตย

 

นางสาวมณี  พิลึก

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ครูอัตราจ้าง

ครูพิเศษ / สอนดนตรี / คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลูกจ้างประจำ  ช่างไฟฟ้า 4

 

 

 

 

 

นางสาวญาณ์นิสา  ครูทอง

บธ.บ.. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.