ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร

                                                               

                                                                                        ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2559

                                                                                                     โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

                                                                                     

                                                                                                               นายเสรี  จันทร์เจือจุน  VTR

                                                                                                              ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

                                                                                         ผู้อำนวยการ วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ(คศ.3)

นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน

 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

ร้านค้าสหกรณ์

นางพรพิมล  บุญรอดรักษา

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

ร้านค้าสหกรณ์

 

นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี

ค.บ. (พลศึกษา)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อนามัยโรงเรียนและนายทะเบียน

 

นางสาววรรณา  หลวงเทพ

ค.บ. (เกษตร)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานคุณธรรม

นายกันตพิชญ์  มีเครือ

ค.บ. (ประถมศึกษา)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)ลูกเสือ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์

ปวค. (ภาษาอังกฤษ)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการ (คศ.1)

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

ธนาคารโรงเรียน/อาหารกลางวัน

นางสาวชวดล  สุวรรณ์

ค.บ. (ประถมศึกษา)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

งานสำมะโนนักเรียน,ห้องสมุด

นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข

ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วิชาการ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 

 

นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูพิเศษ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

นางสาวมณี  พิลึก

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ครูอัตราจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษ / สอนดนตรี/คอมพิวเตอร์

 

 

 

 นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลูกจ้างประจำ  (ช่างไม้ 4)

 

 

นางสาวกิติญานันท์  ครูทอง

ปวค.,ค.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานวันเว้นวัน)

 

 

 

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.