ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร

                                                               

                                                                                   ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560

                                                                                                          โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

                                                                                     

                                                                                                               นายเสรี  จันทร์เจือจุน  VTR

                                                                                                              ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

                                                                                                  ผู้อำนวยการ วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ  คศ.3(4)

 

นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ คศ.3(4)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

ค.บ. (ปฐมวัย)

อัตราจ้างชั่วคราว

ร้านค้าสหกรณ์

 

นางพรพิมล  บุญรอดรักษา

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

ร้านค้าสหกรณ์

 

นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี

ค.บ. (พลศึกษา)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

อนามัยโรงเรียนและนายทะเบียน

 

นางสาววรรณา  หลวงเทพ

ค.บ. (เกษตร)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

งานคุณธรรม

นายกันตพิชญ์  มีเครือ

ค.บ. (ประถมศึกษา)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)ลูกเสือ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  

นางอภินันท์  ข่าขันมะลี

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ธนาคารโรงเรียน/อาหารกลางวัน

นางสาวชวดล  สุวรรณ์

ค.บ. (ประถมศึกษา)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

งานสำมะโนนักเรียน,ห้องสมุด

นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข

ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วิชาการ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางญาริดา  สิทธิโชค

ค.บ. การประถมศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

ครู  วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมณี  พิลึก

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ครูอัตราจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษ / สอนดนตรี / คอมพิวเตอร์

 

นางลัดดา  วีระศิลป์

ค.บ. ภาษาไทย

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลูกจ้างประจำ  ช่างไฟฟ้า 4

 

 

 

 

 

นางสาวกิตินันท์  ครูทอง

ปวค. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ปีการศึกษา  2560 มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ข้าราชการครูท่านใดต้องการย้ายมา  โรงเรียนรับย้ายดังนี้ 1.วิชาเอกปฐมวัย 2 ราย 2.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ราย 3.วิชาเอกดนตรีไทย 1 ราย               และมีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษเขียนย้ายออก 1 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จึงเขียนย้ายมาแทนได้ จำนวน 1 ราย โรงเรียนจะพิจารณารับย้ายดังกล่าวข้างต้น

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.