ReadyPlanet.com
dot
การบริหารจัดการ

 

การบริหารจัดการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

 

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับปฐมวัย  

โครงการ หัวหน้าโครงการ
1.โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย นางสาวธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
2.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายนักเรียนปฐมวัย นางสาวธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
3.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจนักเรียนปฐมวัย นางสาวมณี  พิลึก
4.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมนักเรียนปฐมวัย นางสาวธัญญาลักษณ์  ทรัพย์สมบัติ
5.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย  นางสาวมณี  พิลึก

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้

1.การบริหารงานวิชาการ
1.1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1.3.โครงการชุมนุม
1.4.โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
1.5.โครงการนิเทศการศึกษา
1.6.โครงการห้องสมุดมีชีวิต
1.7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
1.9.โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.10.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.11.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.12.โครงการงานทะเบียนและวัดผล
1.13.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
 
 
2.การบริหารงบประมาณ
2.1.โครงการบริหารการเงินและบัญชี
2.2.โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
2.3.โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2.4.โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.5.โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.6.โครงการอาหารเสริม(นม)
 
 
3.การบริหารงานบุคคล
3.1.โครงการการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
3.2.โครงการพัฒนาบุคลากร
 
 
 
4.การบริหารงานทั่วไป
4.1.โครงการการดำเนินงานธุรการ
4.2.โครงการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.3.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.4.โครงการรักษาความปลอดภัย
4.5.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
4.6.โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
4.7.โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.8.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
4.9.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.10.โครงการโรงเรียนสีขาว
4.11.โครงการสำมะโนผู้เรียน
4.12.โครงการอาหารกลางวัน
4.13.โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
4.14.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
4.15.โครงการธนาคารโรงเรียน
4.16.โครงการสหกรณ์ร้านค้า
4.17.โครงการวันสำคัญ
4.18.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
4.19.โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
4.20.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
4.21.โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.22.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
 
 
 

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.