ReadyPlanet.com
dot
การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  บริหารจัดการโดยแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้

1.การบริหารงานวิชาการ
1.1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1.4.โครงการการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
1.5.โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.6.โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
1.8.โครงการนิเทศการศึกษา
1.9.โครงการชุมนุม 
1.10.โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.11.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
1.12.โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
1.13.โครงการการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
1.14.โครงการการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ 
1.15.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 
1.16.โครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
1.17 โครงการคุณธรรมนำความรู้
1.18 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
1.19 โครงการสอนซ่อมเสริม
 
2.การบริหารงบประมาณ
2.1.โครงการการจัดทำและเสนอของบประมาณ
2.2.โครงการจัดสรรเครื่องเขียน แบบเรียน
2.3.โครงการการจัดสรรงบประมาณ
2.4.โครงการการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
2.5.โครงการการบริหารการเงิน 
2.6.โครงการการบริหารบัญชี 
2.7.โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 
3.การบริหารงานบุคคล
3.1.โครงการการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
3.2.โครงการการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3.3.โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.4.โครงการบำรุงขวัญบุคลากร
3.5.โครงการการรักษาวินัย 
3.6.โครงการงานออกจากราชการ
 
4.การบริหารงานทั่วไป
4.1.โครงการการดำเนินงานธุรการ
4.2.โครงการงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3.โครงการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.4.โครงการการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
4.5.โครงการการรักษาความปลอดภัย 
4.6.โครงการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.7.โครงการจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
4.8.โครงการการรับ การย้ายและจำหน่ายนักเรียน 
4.9.โครงการการระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา 
4.10.โครงการคุณธรรมนำความรู้
4.11.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  - โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
4.12.โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
4.13.โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน 
4.14.โครงการวันสำคัญ
4.15.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.16.โครงการโรงเรียนสีขาว
4.17.โครงการการสร้างเสริมนิสัยการออมทรัพย์ 
4.18.โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
4.19.โครงการการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
4.20.โครงการงานบริการสาธารณะ 
4.21.โครงการทุนการศึกษา 
4.22.โครงการจัดสรรเครื่องเขียนแบบเรียน 
4.23.โครงการอาหารเสริม(นม) 
4.24.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.25.โครงการอาหารกลางวัน

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.