ReadyPlanet.com
dot
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ตั้งอยู่เลขที่ 249  หมู่ที่ 2  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71110  โทรศัพท์  034-611724  โทรสาร  034-613321  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีเขตบริการ  หมู่ที่  1  2  5  6  และ  7  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีนักเรียนเข้าเรียน (ข้อมูล 10  มิถุนายน  2561)  ดังนี้

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม  ครูผู้สอน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2                                    13                    16                 29        นางสาวธัญญาลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ                         
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 6 14 20 นางสาววรรณิสา  ฟักช้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 8 21 นางลัดดา  วีระศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 14 28 นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16 18 34 นางสาววรรณา  หลวงเทพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 9 19 นางสาวอลิษา  กาวินำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 9 11 20 นางสาวจันทิมา  รักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 14 31 นายกันตพิชญ์  มีเครือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 12 25 นางญาริดา  สิทธิโชค
         
         
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 111 116 227  

 

 สภาพชุมชนโดยรวม

1.สภาพชุมชนบริเวณเขตบริการของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  มีประชากรประมาณ  5,250 คน  มีอาชีพปลูกผัก  รับจ้าง  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  นับถือศาสนาพุทธ 

2.โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ตั้งอยู่บริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล  บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ทั้งด้านการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและด้านอื่นๆ  มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากร  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด  เทศบาลตำบลวังขนาย  ชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  โรงเรียนได้ให้บริการทางด้านต่างๆแก่ชุมชนเป็นอย่างดี

ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.