ReadyPlanet.com
dot
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ตั้งอยู่เลขที่ 249  หมู่ที่ 2  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71110  โทรศัพท์  034-611724  โทรสาร  034-613321  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีเขตบริการ  หมู่ที่  1  2  5  6  และ  7  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีนักเรียนเข้าเรียน (ข้อมูล 10  พฤศจิกายน  2560)  ดังนี้

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม  ครูผู้สอน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1                                    10                    14                 24        นางสาวธัญญาลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ                         
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 12 9 21  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 15 26 นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 8 17 นางสาวจันทิมา  รักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 10 10 20 นางวรรณรัตน์  พันธุ์ภักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 10 9 19 นางสาวอลิษา  กาวินำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 10 11 21 นางสาววรรณา  หลวงเทพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17 15 32 นางอภินันท์  ข่าขันมะลี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 10 23 นายกันตพิชญ์  มีเครือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 18 - 18 นางญาริดา  สิทธิโชค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 - 17 17 นางลัดดา  วีระศิลป์
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 120 118 238  

 

 สภาพชุมชนโดยรวม

1.สภาพชุมชนบริเวณเขตบริการของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  มีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  มีประชากรประมาณ  5,250 คน  มีอาชีพปลูกผัก  รับจ้าง  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  นับถือศาสนาพุทธ 

2.โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ตั้งอยู่บริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล  บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ทั้งด้านการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและด้านอื่นๆ  มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากร  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด  เทศบาลตำบลวังขนาย  ชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  โรงเรียนได้ให้บริการทางด้านต่างๆแก่ชุมชนเป็นอย่างดี

ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.