ReadyPlanet.com
dot
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

 

 

 

สมาคมครู  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

249  หมู่ที่ 2  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

         สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มีนาคม  พ.ศ. 2547  หนังสือเลขอนุญาตที่ ต.90/2547 ลงวันที่ 1  มีนาคม  พ.ศ. 2547  ออกให้โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1.เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางวิชาการระหว่างสมาชิก 
2.ให้การส่งเสริม  พัฒนาศิษย์เก่าให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน 
3.ร่วมมือประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนและทางราชการ  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับงานทางการศึกษา
4.ประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆ  ทั่วไป
5.ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา 
6.สนับสนุนการอนุรักษ์จริยธรรม  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
7.ไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน  เพื่อเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด 
8.การดำเนินงานของสมาชิกไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
9.ส่งเสริมความสามัคคีและร่วมกิจกรรมระหว่างสมาชิก 
10.ส่งเสริม  สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ทั้งนี้  ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด  ไม่ดำเนินการใดใดเกี่ยวกับการพนัน  การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน  ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1. นายสุเนตร  นิยมพลอย นายกสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  081-9869698
2.  นายธนา  ธีระวิทย์  อุปนายกฝ่ายวิชาการ  083-6659659
 3.  นางรุจี  เอี่ยมสอาด  อุปนายกฝ่ายกิจกรรม  081-9435107
 4.  นายชัยชัช  ถาวรวงษ์  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ  088-4599921
 5.  นางจินตนา  บัวกลิ่น  อุปนายกฝ่ายจัดหาทุน  098-9078459
 6.  นางยลรดา  วาราชนนท์  เลขานุการ  084-6663298
 7.  นางสาวมะลิวรรณ  พิทักษ์กาญจนกุล (เสียชีวิต)  ผู้ช่วยเลขานุการ  086-1614112
 8.  นายสุขผล  แสวงศักดิ์  เหรัญญิก  081-9956754
 9.  นายยุทธนา  ผดุงม่วงทอง  ผู้ช่วยเหรัญญิก  080-7837580
 10.  นายอภิเศรษฐ์  กลิ่นหอม  ปฏิคม  086-1651638
 11.  นางสุภาพร  บุญฤทธิ์  ผู้ช่วยปฏิคม  089-0795866
 12.  นางพรพิมล  บุญรอดรักษา  นายทะเบียน  081-9414419
 13.  นายชาตรี  จันทรวัฒน์  ผู้ช่วยนายทะเบียน  089-3815153
 14.  นายกรปกิต  สิทธิโชค  ผู้ช่วยนายทะเบียน  086-1662421
 15.  ร.ต.ต.สายัญ  วังขนาย  ประชาสัมพันธ์  081-0062382
 16.  นายกังวาฬ  วีระนนท์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  087-0137464
 17.  นายกิจจา  จินดานิล  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  089-0642498

 18.

 นางจีระนัย  วังขนาย

 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 081-5270003

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน

1.         

พระครูกาญจนสุตาคม                                                                                                   

รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง

087-9984311  วัดวังขนายทายิการาม
2. นางอุบล  ค้ำจุน (เสียชีวิต) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม          081-7058641                                          113/9 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110                                                                                                                                                                 
3. นายพิเชฐ  มะโนรมณ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังขนาย 081-8585378  
4. นายสมพร  บัวศิริ

นายกก่อตั้งสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังขนาย                                                                                                                                        

081-9867914  
5. นายเสรี  จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 089-5513095  
6. นายวิชิต  เกียรติไพบูลย์ กำนันตำบลวังขนาย 081-9865785  
 7. นายเทอดศักดิ์ ประยูรมหิศร  อดีตนายกสมาคมฯ 034-612668  
8. นางสาวเรวดี เนตรน้อย  อดีตนายกสมาคมฯ  034-611278  
9.  นางสิริกุล  ปริญญาวุฒิ    081-9149369

1/40 เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม กทม. 

                                                                                   

                                                            ทะเบียนสมาชิก

สมาชิกเลขที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน
1 นายเสรี จันทร์เจือจุน      สามัญตลอดชีพ 089-5513095

280/2 ม.จงเจริญ ถนนอู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง    จ.กาญจนบุรี 71000

2 นายสมพร บัวศิริ สามัญตลอดชีพ 034-611889 253/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
3 นายวิชิต เกียรติไพบูลย์ สามัญตลอดชีพ 081-9865785 124/2 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
4 นายวิชัย ประยูรมหิศร สามัญตลอดชีพ 089-1097754 160 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
5 นายแสงชัย นำโพธิ์เจริญพร สามัญตลอดชีพ 087-0981316 165/2 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
6 นายอากร พิทักษ์กาญจนกุล สามัญตลอดชีพ 034-626673 199/1 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
7 ร.ต.ต.สายัญ วังขนาย สามัญตลอดชีพ 081-0062382 112 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
8 นายบุญสาร ยี่รัญศิริ สามัญตลอดชีพ   33/4 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
9 นายบรรจง ตั้งวงษ์เจริญ (เสียชีวิต) สามัญตลอดชีพ 081-3711170 เสียชีวิต
10 นายสุชาติ สุทธิประเสริฐ สามัญตลอดชีพ 081-2446451 280 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
11 นายชาตรี จันทรวัฒน์ สามัญตลอดชีพ 092-2766848 125 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
12 นางจีระนัย วังขนาย สามัญตลอดชีพ 089-2348847 120/2 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
13 นายสุขผล แสวงศักดิ์ สามัญตลอดชีพ 081-9956754 91 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
14 นางสมคิด หวังดี สามัญตลอดชีพ 034-626409 246/3 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
15 นางสาวเรวดี เนตรน้อย สามัญตลอดชีพ 034-611278 110 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
16 นางจินดา ชมเดือน สามัญตลอดชีพ 034-612952 37/4 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
17 นายเทอดศักดิ์ ประยูรมหิศร สามัญตลอดชีพ 034-612668 160/3 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
18 นางพรพิมล บุญรอดรักษา สามัญตลอดชีพ 034-612035 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
19 นางอรพรรณ ชัยเกษม สามัญตลอดชีพ 034-514256 89/1 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
20 นางวันเพ็ญ ศรีเหรา สามัญตลอดชีพ 034-612057 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
21 นางสุรัตน์ พุทธไพบูลย์ สามัญตลอดชีพ 034-612849 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
22 นางละม่อม วงษ์ทรัพย์เจริญ สามัญตลอดชีพ 034-647022 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
23 นายประนอม พวงทอง สามัญตลอดชีพ 034-612076 43/1 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
24 นางสุภาพร  บุญฤทธิ์ สามัญตลอดชีพ 089-8029840 74/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
25 นายธานี ทรัพย์ธนภูมิ สามัญตลอดชีพ 086-1730307 110 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
26 นางอรวรรณ เหลืองประทีป สามัญตลอดชีพ 089-2493260 129 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
27 นางสุวรรณ์ ทวนประเสริฐ สามัญตลอดชีพ 086-0261852 91/6 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
28 นางยุพา มะโนรมณ์ สามัญตลอดชีพ 086-1910526 133 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
29 นายวรวุฒิ ตันเจริญ สามัญตลอดชีพ 034-611967 132/1 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
30 นายสุจินต์ เย็นวารี สามัญตลอดชีพ 034-626755 138/12 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
31 นางสาวเรืองรัตน์ เนตรสน สามัญตลอดชีพ 081-8898275 31 ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
32 ร.ต.ต.กรี เหมมินทร์ สามัญตลอดชีพ 034-647605 4 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
33 นายณรงค์ เนตรน้อย สามัญตลอดชีพ 034-611293 879/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
34 นางมยุรี อินทร์บุญ สามัญตลอดชีพ 034-611278  
35 นางสาวนาคอนงค์ การุณ สามัญตลอดชีพ 034-612380 117 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
36 นางสาวสุจินตน์ ค้ำจุน สามัญตลอดชีพ 034-504098 113 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
37 นางอรุณา เครื่องสาย สามัญตลอดชีพ 034-612636 111/13 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
38 นางสาวมาริสา การุณ สามัญตลอดชีพ 086-6114955 46/2 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
39 นางอำพร วิชาพร สามัญตลอดชีพ 089-8048720 53/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
40 นายรักชาติ อ่อนละมูล สามัญตลอดชีพ 034-647596 29/2  ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71110
41 นายมานพ เทพทับทิม สามัญตลอดชีพ 034-612442 81 ม.1  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
42 นายเกียรติศักดิ์ เจริญศิลป์พาณิช สามัญตลอดชีพ 089-8044182 235 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
43 นายธนัญชัย กาญจนบำรุงสกุล สามัญตลอดชีพ 089-8002826 165/1 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
44 นายสายชล หอละเอียด สามัญตลอดชีพ 086-1624750 200/5 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
45 นายสมพงษ์ เสมคำ สามัญตลอดชีพ 081-2991046 60/6 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
46 นายสุเนตร นิยมพลอย สามัญตลอดชีพ 081-9869698 204/1 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
47 นายจำลอง กาญจนกิจวิศาล สามัญตลอดชีพ 081-9446498 200/4 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
48 นายใกล้รุ่ง เกียรติไพบูลย์ สามัญตลอดชีพ 081-0059871 73/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
49 นายสมศักดิ์ ตั้งกิจดีมั่น สามัญตลอดชีพ 081-9423772 162/6 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
50 นายชวลิต ทองดี (เสียชีวิต) สามัญตลอดชีพ 086-0142616 เสียชีวิต
51 นายชาตรี บางเชย สามัญตลอดชีพ 081-1958010 151 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
52 นางประวรรยงค์ สอนมี สามัญตลอดชีพ 086-0574319 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
53 นายมณเฑียร วิไลวรรณ สามัญตลอดชีพ 086-1700296 หมู่ที่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
54 นายสุพจน์ พลอยงาม สามัญตลอดชีพ   เสียชีวิต
55 นายอนุชา จันทรวัฒน์ สามัญตลอดชีพ 086-6620254 28/2 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
56 นายฉกาจ บัวเกตุ สามัญตลอดชีพ 089-8185600 20/8 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
57 นายจำรัส แก่นรักษ์ สามัญตลอดชีพ 081-7361676 หมู่ที่ 7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
58 นายจิรัฐ จันทรวัฒน์ สามัญตลอดชีพ 086-3814585 125/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
59 นายพูนแสน ยี่รัญศิริ สามัญตลอดชีพ 087-1697578 33 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
60 นายยุทธ วังขนาย สามัญตลอดชีพ 034-613860 112/7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
61 นายพีรพงศ์ มะโนรมณ์ สามัญตลอดชีพ 081-9814317 61/2 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
62 นายสุรนารถ มะโนรมณ์ สามัญตลอดชีพ 034-611778 69/1 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
63 นายวิชัย กาญจนกิจวิศาล สามัญตลอดชีพ 081-7057210 200/2 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
64 นางศรีทอง จันทรวัฒน์ สามัญตลอดชีพ 034-611585 125/7 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
65 นายสมหวัง เอกบุตร สามัญตลอดชีพ 081-9430972 257/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
66 นายนิพนธ์ เทียมเมฆา สามัญตลอดชีพ 034-612845 หมู่ 5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
67 นางวิลาสินี กาญจนไพสิฐ สามัญตลอดชีพ 081-9867134 192/5 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
68 นางสาวชวดล สุวรรณ์ สามัญตลอดชีพ 034-504587 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
69 นางเรไร สำราญ สามัญตลอดชีพ 034-612323 686/37 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
70 นางสาววรรณา หลวงเทพ สามัญตลอดชีพ 034-643086 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
71 นางสาวเด่นใจ ช้างสิงห์ สามัญตลอดชีพ 034-612158 115/2 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
72 นางสาวมณฑา น้อยเปลี่ยน สามัญตลอดชีพ 034-612803 129 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
73 นางจันทรา ดาวกระจาย สามัญตลอดชีพ 034-612796 132 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
74 นายขจรศักดิ์ ค้ำจุน สามัญตลอดชีพ 081-1941945 111/15 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
75 นายประวัติ ปุญสิริ  (เสียชีวิต) สามัญตลอดชีพ 086-0814857 เสียชีวิต
76 นางไสว เซี่ยงจ๊ง สามัญตลอดชีพ 034-647311 290 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
77 นายไพฑูรย์ การุณ สามัญตลอดชีพ 086-1051266 111/11 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
78 นางสาวสุกัญญา ว่องประเสริฐ สามัญตลอดชีพ 089-4263399 21 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
79 นางสาวโนรี วงษ์หวุน สามัญตลอดชีพ 081-1992904 152 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
80 นางสำเนียง ทองสิมา สามัญตลอดชีพ 089-2157474 146/1 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
81 นายพิชัย ทองสิมา สามัญตลอดชีพ 089-6153604 146/1 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
82 นายกังวาฬ วีระนนท์ สามัญตลอดชีพ 087-0137464 3 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
83 นายยม ค้ำจุน (เสียชีวิต) สามัญตลอดชีพ  เสียชีวิต เสียชีวิต
84 นายสุภกิจ บัวกลิ่น สามัญตลอดชีพ 081-7361834 99 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
85 นางสาวจินตนา เกียรติไพบูลย์ สามัญตลอดชีพ 089-9162011 89/2 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
86 นางสาวมะลิวรรณ พิทักษ์กาญจนกุล (เสียชีวิต) สามัญตลอดชีพ  

เสียชีวิต

87 นางนุสรา สวัสดี สามัญตลอดชีพ 089-0433411 63 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
88 นางเพ็ญศรี ปานผาสุข สามัญตลอดชีพ 086-0583615 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
89 นายสามารถ ปานผาสุข สามัญตลอดชีพ 034-612016 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
90 นายพิเชฐ มะโนรมณ์ สามัญตลอดชีพ 081-8585378 691 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
91 นายผดุง อ่ำหนองโพ สามัญตลอดชีพ 086-1665809 56 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
92 นายสมชาย เฮงเส็ง สามัญตลอดชีพ 081-7044448 120 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
93 นางสาววลัยพร แสงทอง สามัญตลอดชีพ 0811999810 91 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
94 นายเรือง เนตรสน สามัญตลอดชีพ 083-3905504 130 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
95 นายบุญลือ เหลืองละเอียด สามัญตลอดชีพ   19 ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
96 นายมานิตย์ ภาคภูมิ สามัญตลอดชีพ   95 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ื71110
97 นายนวรัตน์ ปิ่นจุ สามัญตลอดชีพ 081-3782857 107/3 ม.1  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
98 นายสุพรชัย หอละเอียด สามัญตลอดชีพ 081-2990129 200/5 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
99 นางสาวอัจฉรา แก้วกอง สามัญตลอดชีพ 034-611564 89 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
100 นางสาวนรรัตน์ แก้วกอง สามัญตลอดชีพ 034-611564 89 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
101 นายกันตพิชญ์ มีเครือ สามัญตลอดชีพ 084-8022248  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
102 นางประสงค์ นะดี สามัญตลอดชีพ   10 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 103  นายถาวร  วงศ์ประดิษฐ์  สามัญตลอดชีพ   194/18 ถนนชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
 104 นางประไพ  อินทร์แหยม   สามัญตลอดชีพ   26/3 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 105 นางลัดดา  เซี่ยงอุย (เสียชีวิต)  สามัญตลอดชีพ   เสียชีวิต
106 นายทรงวุฒิ  ช้างพลาย สามัญตลอดชีพ   124/5 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
107 นางพวงแก้ว  ช่วยศรี สามัญตลอดชีพ   137/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
108 นางนิพา  บุญชู สามัญตลอดชีพ   42 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
109 นายจาก  เกิดจาก สามัญตลอดชีพ   269/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 110  นายหล่วง  ธีระวิทย์ (เสียชีวิต)  สามัญตลอดชีพ

 

เสียชีวิต
111 นายกิจจา  จินดานิล สามัญตลอดชีพ 089-0642498 222/3 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
112 นางรุจี  เอี่ยมสอาด สามัญตลอดชีพ 081-9435107 59/1 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
113 นายธนา  ธีระวิทย์ สามัญตลอดชีพ 083-6659659 108 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
114 นางสาวปรานอม  เนตรน้อย สามัญตลอดชีพ 034-611278 110 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
115 นางชลดา  วาราชนนท์ สามัญตลอดชีพ 084-6663298 203/1 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
116 นางวิศิษฎ์ภรณ์  กาญจนกิจวิศาล สามัญตลอดชีพ 084-8935223 200/2 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
117 นางยุภา  ผดุงม่วงทอง สามัญตลอดชีพ 086-8095254 217 ม.6 ต.วังขนาย องท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
118 นางกาญจนา  นิยมพลอย สามัญตลอดชีพ 084-6344668 204 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
119 นางสมพิศ  เหลืองละเอียด สามัญตลอดชีพ 084-6617526 177/10 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
120 นายพรศักดิ์  เหลืองละเอียด สามัญตลอดชีพ 034-612083 197/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
121 นางสาววันทนา  ล้วนรอด สามัญตลอดชีพ   127/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
122 นางสาวนันทา  ล้วนรอด สามัญตลอดชีพ   127/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 123  นางพรชื่น  ใจกว้าง  สามัญตลอดชีพ    
124 นายอภิเศรษฐ์  กลิ่นหอม สามัญตลอดชีพ    
125 นางกัลยา  สุนทรวิริยะกิจ สามัญตลอดชีพ    
126 นางสาวสุนิชา  วังขนาย สามัญตลอดชีพ    
127 นางสุกัญญา  วังขนาย สามัญตลอดชีพ    
128 นายโอภาส  เจริญธนะวัต สามัญตลอดชีพ    
129 นางยม  แย้มมา สามัญตลอดชีพ    
 130 นายชัยชัช  ถาวรวงษ์   สามัญตลอดชีพ  088-4599921

143 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

131

นายกรปกิต  สิทธิโชค

สามัญตลอดชีพ

086-1662421

191/5 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

132

นายยุทธนา  ผดุงม่วงทอง

สามัญตลอดชีพ

080-7837580

217 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

133

นางนีระนุช  ธราธารกุลโศ

สามัญตลอดชีพ

080-0244225

1008/13 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

134

นางสาวภัญญา  อินถา

สามัญตลอดชีพ

092-5500837

111/6 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

135

นายธงชัย  ตั้งวงษ์เจริญ

สามัญตลอดชีพ

084-5444564

339/96 ถ.เชิดวุฒากาส แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

136

นางชุติมา  จารุพงศ์ประภา

สามัญตลอดชีพ

087-9296383

160/1 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

137

นางสาวชิดชนก  น้อยเทศ

สามัญตลอดชีพ

085-2921103

202/1 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

138

นางสิริกุล  ปริญญาวุฒิ

สามัญตลอดชีพ

081-9149369

1/40 เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม กทม.

139

นางสุนิตรา   กล่ำเครือ

สามัญตลอดชีพ

084-3164791

4/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

140

นางสาวอารีรัตน์  ตั้งวงษ์เจริญ

สามัญตลอดชีพ

082-2991285

140 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

141

พระอนุวัฒน์  ฟักนวม

สามัญตลอดชีพ

088-7203493

1/1 ม.7 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 142  นางญาริดา  สิทธิโชค  สามัญตลอดชีพ  089-5360069  191/5 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
143 นางลัดดา  วีระศิลป์ สามัญตลอดชีพ 092-3594106 156/8 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
144 นางอภินันท์  ข่าขันมะลี สามัญตลอดชีพ 065-5619641 5 ม.9 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
145 นางสาวจันทิมา  รักดี สามัญตลอดชีพ 090-7937129 126 ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
146 นางสาวอลิษา  กาวินำ สามัญตลอดชีพ 086-1606171 84 ม.2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
         

 

งบดุลประจำปี  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

                                                                                       สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

                             เงินฝากธนาคาร                                                                                  99,650.72

                            รวมสินทรัพย์                                                                                        99,650.72

                                                                                            ทุน

ทุนทรัพย์ยกมา                                                                                                                 117,745.29

บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย                                                                                            (18,094.57)

                            รวมทุน                                                                                                   99,650.72

 

                                                                      งบรายได้และค่าใช้จ่าย

                                                              สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ จำนวนเงิน
รายได้  
ดอกเบี้ยเงินฝาก 405.43
รวมรายได้ 405.43
   
   
   
ค่าใช้จ่าย  
ค่าเลี้ยงอาหารงานวันเด็กโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 3,000.00
ค่าตรวจสอบบัญชี 2,000.00
มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 2,000.00
ค่ากระเช้าของขวัญ 1,500.00
 ค่าจัดงานสมาคม

 10,000.00

 รวมค่าใช้จ่าย  18,500.00
   
   
 

 

   
   
   
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ (18,094.57)

  

                                              รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  สมาชิกสมาคมครู  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

           ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และงบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 และการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

          ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีของข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

          ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการจัดทำงบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินควา่มสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

          การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อควา่มสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อมูลว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ  ข้าพเจ้าจะต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ  โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

          ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ  ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ  รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน  หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 

                                                                                                                                สุพัฒน์  ฐิติโชตอนันต์

                                                                                                                            (นายสุพัฒน์  ฐิติโชตอนันต์)

                                                                                                                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  3147

282-283  หมู่ 3 ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

8  มีนาคม  2561

 

                                                                                                                                             กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. สมาคมจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ วัดวังขนายทายิการาม จำนวน 21,5180 บาท เพื่อนำเงินปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

  

12  ธันวาคม  2558

จัดงานสมาคมฯ ครบรอบ 80 ปี เพื่อนำเงินมาก่อสร้างอาคารศิษย์เก่า ๘๐ ปี บริเวณหน้าเสาธง

นำโดย นายกผู้ใหญ่สุเนตร  นิยมพลอย รวมเงินบริจาคประมาณ  ๙ แสนบาท

 

 

 วันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม  2559  ลงเสาเอกก่อสร้างอาคารศิษย์เก่า ๘๐ ปี (หลังคาเหล็ก) รับเหมาก่อสร้างโดยผู้ใหญ่ชัยชัช  ถาวรวงษ์  และผู้ใหญ่สุเนตร  นิยมพลอย  นายกสมาคมฯให้เกียรติเป็นประธานพิธียกเสาเอก
 
 
 
 
 
  
 
อาคารศิษย์เก่า 80 ปี สร้างเสร็จ พ.ศ.2559
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.