ReadyPlanet.com
dot
คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

 

1.นายธนา  ธีระวิทย์

 

ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2.นางญาริดา  สิทธิโชค

ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

กรรมการผู้แทนครู
 

3.นายสมพร  บัวศิริ

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4.นางจีระนัย  วังขนาย กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 

5.นายสุเนตร  นิยมพลอย

นายกสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 

6.พระมหาสมพงษ์  พุทธสโร

พระครูกาญจนสุตาคม เจ้าอาวาสวัดวังขนายทายิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง  เจ้าคณะตำบลท่าล้อ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 

7.นางจินตนา  บัวกลิ่น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 

8.นายราสภูมิ  กลิ่นหอม

ผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
 

9.นายเสรี  จันทร์เจือจุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

กรรมการและเลขานุการ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.