ReadyPlanet.com
dot
ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล มาเมื่อ ไปเมื่อ หมายเหตุ
1. นายมนูญ  บุญมาก 1  สิงหาคม 2478 1  กรกฎาคม  2480
2. นายประกอบ  สำราญ 2  กรกฎาคม  2480 1  ธันวาคม  2480
3. นายประสงค์  ณ หนองคาย 2  ธันวาคม  2480 20  สิงหาคม  2482
4. นายบัว  ธรรมศาลย์ 21  สิงหาคม  2482 15  ธันวาคม  2482
5. นายเชาว์  นารักษ์ 16  ธันวาคม  2482 1  สิงหาคม  2484
6. นายขำ  บุญชู 2  สิงหาคม  2484 20  พฤษภาคม  2485
7. นายสุทิน  เทียมเมฆา 21  พฤษภาคม  2485 31  พฤษภาคม  2486
8. นายกมล  เขียวดารา 1  มิถุนายน  2486 31  ตุลาคม  2488
9. นายชีพ  ไตรวิเชียร 1  พฤศจิกายน  2488 1  มิถุนายน  2489
10. นายศักดิ์  บัวศิริ 2  มิถุนายน  2489 11  กันยายน  2491
11. นายเกียรติ  โพธิสำราญ 12  กันยายน  2491 1  มิถุนายน  2498
12. นายจอม  วอนเพียร 2  มิถุนายน  2498 15  มิถุนายน  2502
13. นายเกียรติ  โพธิสำราญ 16  มิถุนายน  2502 16  กรกฎาคม  2506
14. นายจรัส  วงศ์ประเสริฐ 17  กรกฎาคม  2506 10  กันยายน  2508
15. นายพุฒ  ฉ่ำเจริญ 11  กันยายน  2508 28  มกราคม  2511
16. นายปรีดี  สุขเจริญ 20  กุมภาพันธ์  2511 10  กันยายน  2511
17. นางนงลักษณ์  มะลิขาว 12  กันยายน  2511 5  กรกฎาคม  2512
18. นางกัญญา  วงศ์ประเสริฐ 18  สิงหาคม  2512 14  พฤศจิกายน  2525 ลาออก
19. นายพฤทธิ์  พูลพุฒ 15  พฤศจิกายน  2525 14  กรกฎาคม  2541 ถึงแก่กรรม
20. นายเสรี  จันทร์เจือจุน 15  กรกฎาคม  2541 30  กันยายน  2561


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.